» بازدید امروز: 46
» بازدید دیروز: 101
» افراد آنلاین: 1
» بازدید کل: 14804

ضرر حرف نزدن!

این روزها بحث برسر سخنان دکترعلی مطهری درجمعی ازدانشجویان در مشهد است . به دوستان عزیز توصیه می کنم اگر این سخنان مهم را گوش نکرد ه اند حتما گوش کنند.

درمیان این همه مصالحه ومحافظه کاری بعضی ها اعم از نمایندگان وغیرنمایندگان - که معلوم نیست بالاخره کی  و چگونه می خواهند نظر خود را درمورد بعضی مسایل چالشی  که جامعه نسبت به آنها حساس است،- نظیرحصرغیرمنطقی مهندس موسوی عزیز وکروبی گرانقدر وخانم رهنورد محترم ویا مساله حساس نظارت بر رهبری ودستگاههای تابعه وی توسط خبرگان و... با مردم وموکلین خویش درمیان گذارند! –  اینگونه سخن گفتن نسیمی الهی است که گاه ،گاه  درکشورمی وزد.

دکترمطهری دراین پرسش وپاسخ دانشجویی هم حرمت رهبری را نگه داشته است وهم درموردمساله حصرومحاکمه محصورین سخنانی شفاف ودرست گفته وتداوم آن را مغایر باعدالت اسلامی دانسته است .سخنانی که تقریبا تاکنون ازکسی به این وضوح شنیده نشده است.

نکته ای که درشخصیت آقای دکترمطهری دیده می شود این است که خودش است وآنچه را که درست تشخیص می دهد بدون ملاحظه ودرکمال ادب وبدون قصد تبلیغاتی بیان می کند واز کسی و چیزی واهمه ای و ملاحظه ای ندارد و پیداست که نباید داشته باشد.

البته اگراین حرفها را کسی غیراو تا به حال درباره بعضی مواضع امام ورهبری و..زده بود سرنوشتی غیر ازاین داشت! مصونیت نماینده مجلس بودن وموقعیت شخصیتی وآقازادگی وانتساب او به استاد شهید مطهری هم تقریبا! ازدلایل دیگراین مصونیت است.الیته باید به انتظارنشست و دید اینگونه سخن گفتن مطهری درانتخابات آینده مجلس برای وی چه هزینه ای دارد!

باید اعتراف کرد نظام هم تا بحال خیلی خوب با اینگونه سخن گفتن وی حوصله کرده والبته کارخوب وعاقلانه ای هم کرده است!

از این فرصت استفاده و به اولیای امر وغیرامر! عرض می کنم:

" بگذارید دیگران همه بدون لکنت زبان حرف بزنند! همه حرفهایشان را هم بزنند! .باورکنید ما ازحرف نزدن است که ضرر می کنیم نه از حرف زدن!"

اینکه دکترمطهری گفته: من با نظر رهبری مبنی براینکه این حصرنوعی لطف به محصورین است والا جرمشان سنگین است مخالف هستم این مخالفت در بیان، هیچ صدمه ای به منزلت رهبری نزده ونمی زند.خود رهبری هم گفته، در"نظر" می شود با وی متفاوت سخن گفت.

اگر ایشان این را هم نمی گفت معلوم بود، این یک امر بدیهی است.

وقتی در زمان رسولخدا صلوات الله علیه وآله وزمان امیرالمومنین علیه السلام، یاران واصحاب شان  اجازه داشتند دربعضی دیدگاهها با این بزرگواران تفاوت رای داشته باشند، تکلیف مردم درتخالف یا تفاوت رای ونظر با رهبرغیر معصومی که می تواند با یک قیام وقعود منصوب وعزل شود، بسیار روشن است

نکته مهم دیگراینکه دکترمطهری درهوشمندی خاصی می پذیرد اگردرمورد مساله حصر کاربه حکم حکومتی برسد دربرابر آن تسلیم است.

گمان من این است که دراینگونه مواقع هرچند همه باید پس از صدورحکم تسلیم رای حاکم ورهبری بشوند اما این امرمانع ازآن نیست که اگرنخبگان و درراس آنها نهاد مرجعیت و.. در باره این حکم نظری هم دارند ،قبل ازصدورحکم، حاکم و رهبررا ازخیر خواهی خود بی نصیب بگذارند .

بدیهی است دراینگونه مواقع می باید از رسانه ای وعلنی شدن این تفاوت دیدگاه خودداری وحرمت رهبری وحاکم نگه داشته شود.

خدا به امثال علی آقای مطهری خیر بدهد که دراین زمانه که خیلی ها می توانند مثل مطهری حرف بزنند و درعین حال که چون اومی اندیشند جرئت دم برآوردن ندارند و درهرحال  بودن و برخورداری ودرنهایت زندگی را کاسبی می کنند! ومصلحت نه جامعه ،که منفعت خویش را درسکوت منفعت آمیز ونه مصلحتی! دیده ومی دانند، چراغ آزادگی را روشن نگه داشته و می دارند.

به گمان من بخش مهمی ازاین دیده شدن مطهری برای آن است که دیگران نشسته اند! واو که بطورطبیعی ایستاده  وبر اثر سوگندی که درمجلس در برابر قرآن کریم ودرمحضر خدای متعال خورده باید بایستد! دیده می شود! 

 این یک واقعیت است که علی مطهری با مواضع روشن وشفاف وشجاعتی که به هردلیل دربیان نظراتش دارد به تنهایی بمثابه یک رسانه وحزب درجامعه اثرگذاشته ومی گذارد وجامعه هم مشتاق مواضع اوست.

شهدای منصورون

شهیدغلامحسین صفاتی دزفولی
شهیدکریم رفیعی
شهید سید علی جهان آرا
شهید مهدی هنردار
شهید عزیز صفری
شهید سید نورالدین صفدری
شهید شیخ عبدالحسین سبحانی
شهید حسن هرمزی
شهید اسماعیل دقایقی
شهید سید محمدعلی جهان آرا